Význam komunikace

Komunikace je formou vyjadřování myšlenek a emocí. Je důležité umět vyjádřit svoje pocity a myšlenky, a to jak v pracovní, tak v osobní oblasti. Vyjadřovat svoje pocity musíme umět v prvé řadě kvůli sobě samým. Slova a řeč v nás uvolňují emoce. V případě mlčení v sobě dusíme to špatné, kumulují se v nás pasivní postoje bez víry, že jsme schopni něco změnit. Nejsme-li schopni vyjádřit své pocity a názory v pracovním prostředí, začneme k němu cítit zášť, klesnou naše výsledky. Jestliže se své emoce nesnažíme zpracovat, začnou v nás vřít, až jednoho dne vybuchnou ve formě hněvu nebo nemoci.

Na pracovišti má naše schopnost komunikovat ještě jeden význam. Díky ní dáváme nadřízeným svoji zpětnou vazbu a jestliže jsou jen trochu chytří, pak vás v komunikaci budou podporovat, neboť zjistí cenné informace o vlastní firmě. Jsme-li nadřízení či manažeři, pak bychom měli zase zvládat komunikaci se svými zaměstnanci, například je informovat. Informovat bychom je měli nejen proto, že tato povinnost je stanovena zákonem, ale zejména proto, že zaměstnanec začne chápat širší souvislosti. Začne chápat firemní strategii, a dojde tak k jeho většímu propojení s firmou.

 

Umění komunikace úzce souvisí se schopností říkat svůj názor, schopností přijímat kritiku, s asertivitou. Těmito vlastnostmi se zabývám v dalších článcích.